Zaproszenie do udziału w konferencji

 

KONCEPTUALIZACJE KULTUROWE W JĘZYKU, LITERATURZE
I PRZEKŁADZIE


1-3 kwietnia 2019, Konin

 

Katedra Badań nad Językiem, Literaturą i Przekładem Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie zaprasza do składania abstraktów referatów, posterów i sesji tematycznych dotyczących badań nad

kontaktami między językami, literaturą i kulturą, oraz badań z pokrewnych nauk kognitywnych, społecznych oraz nauk o komunikowaniu się.

Zapraszamy w szczególności do składania zgłoszeń w języku angielskim i polskim dotyczących proponowanych poniżej tematów.

Tematy badawcze obejmują (choć nie są ograniczone do):

 • Konceptualizacje charakterystyczne dla danej kultury i języka, np. metafory, metonimie, modele kulturowe, ramy pojęciowe, konstrukcje gramatyczne
 • Różnice międzykulturowe
 • Kognitywna, kulturowa i kontrastywna perspektywa językoznawcza
 • Aspekty socjolingwistyczne i aksjologiczne
 • Konceptualizacje kulturowe w nauczaniu i nabywaniu drugiego języka
 • Procesy tłumaczenia pisemnego i ustnego
 • Psycholingwistyka konceptualizacji kulturowych
 • Komunikacja międzykulturowa i dyskurs
 • Konceptualizacje kulturowe w literaturze
 • Tłumaczenie i interpretacja kultur w literaturze
 • Międzykulturowe zróżnicowanie konceptualizacji z perspektywy komparatystycznej

Na prezentację każdego referatu oraz dyskusje przewidujemy 30 minut.

Zrecenzowane i przyjęte artykuły w języku angielskim zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym przez międzynarodowe wydawnictwo. Zrecenzowane i przyjęte artykuły w języku polskim zostaną opublikowane  przez Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Językami konferencji są język angielski i polski.

Terminy przesłania abstraktów podane są w zakładce Ważne terminy poniżej.