Zaproszenie do udziału w konferencji


KONCEPTUALIZACJE KULTUROWE 
W JĘZYKU, LITERATURZE
I PRZEKŁADZIE


1-3 kwietnia 2019, Konin

 

Katedra Badań nad Językiem, Literaturą i Przekładem Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie zaprasza do składania abstraktów referatów, posterów i sesji tematycznych dotyczących badań nad

kontaktami między językami, literaturą i kulturą, oraz badań z pokrewnych nauk kognitywnych, społecznych oraz nauk o komunikowaniu się.

Zapraszamy w szczególności do składania zgłoszeń w języku angielskim i polskim dotyczących proponowanych poniżej tematów.

 

Tematy badawcze obejmują (choć nie są ograniczone do):

 • Konceptualizacje charakterystyczne dla danej kultury i języka, np. metafory, metonimie, modele kulturowe, ramy pojęciowe, konstrukcje gramatyczne
 • Różnice międzykulturowe
 • Kognitywna, kulturowa i kontrastywna perspektywa językoznawcza
 • Aspekty socjolingwistyczne i aksjologiczne
 • Konceptualizacje kulturowe w nauczaniu i nabywaniu drugiego języka
 • Procesy tłumaczenia pisemnego i ustnego
 • Psycholingwistyka konceptualizacji kulturowych
 • Komunikacja międzykulturowa i dyskurs
 • Konceptualizacje kulturowe w literaturze
 • Tłumaczenie i interpretacja kultur w literaturze
 • Międzykulturowe zróżnicowanie konceptualizacji z perspektywy komparatystycznej

Na prezentację każdego referatu oraz dyskusje przewidujemy 30 minut.

Zrecenzowane i przyjęte artykuły w języku angielskim zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym przez międzynarodowe wydawnictwo. Zrecenzowane i przyjęte artykuły w języku polskim zostaną opublikowane  przez Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Językami konferencji są język angielski i polski.

Terminy przesłania abstraktów podane są w sekcji WAŻNE TERMINY poniżej.

 

Zgłaszanie Abstraktów

Sesje tematyczne

Autorzy sesji tematycznych zgłaszają opis proponowanej sesji bezpośrednio do organizatorów na adres mailowy cc2019@konin.edu.pl w formacie .doc(x) oraz .pdf.

Opisy powinny zawierać:

●  Nazwę sesji
●  Imię, nazwisko i afiliację prowadzącego sesję
●  Krótkie streszczenie tematyki sesji (do 300 wyrazów)
●  Listę autorów uczestniczących w sesji, ich afiliacje oraz abstrakty wystąpień.

Ostateczny termin przesłania sesji tematycznych to 15 stycznia 2019.

 

Referaty i postery indywidualne

Abstrakty referatów należy przesłać bezpośrednio do organizatorów konferencji na adres mailowy cc2019@konin.edu.pl w formacie .pdf oraz .doc(x).

●  Prosimy zaznaczać w tytule abstraktu REFERAT lub POSTER
●  Prosimy o przesyłanie abstraktów  w postaci załączonych plików .doc(x) oraz .pdf, których nazwy powinny zawierać:

Nazwisko_Tytuł.doc(x)/pdf, np. Kowalski_Konceptualizacje kulturowe.doc(x)/pdf

●  Prosimy o podanie do 10 słów kluczowych w abstraktach
●  Maksymalna długość abstraktu to 300 słów (do 2 stron Times Roman 12, włączając wykresy, tabele oraz bibliografie)
●  Odniesienia bibliograficzne należy umieścić w treści abstraktu.

Ostateczny termin przesłania referatów i posterów to 15 lutego 2019.